Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

control

 • "control" içeren Terimler...
 • access control methods: erişim kontrol yöntemleri
 • admissible control input set: onanır denetim girdileri kümesi
 • aircraft wireless control: uçağın telsiz kumandası
 • automatic control: otomatik denetim, otomatik kontrol
 • automatic frequency control: otomatik sıklık denetimi
 • automatic gain control: otomatik kazanç denetimi
 • bandwidth control: bant genişliği denetimi
 • bilateral control: çiftyanlı eşzamanlama
 • braking control: durdurma denetimi, frenleme denetimi
 • bus access control: veriyolu erişim denetimi
 • closed-loop control, feedback control: geribeslemeli denetim
 • command and control: komuta ve kontrol
 • concurrency control: koşut zamanlılığın denetimi
 • congestion control: sıkışıklık denetimi
 • contrast control: karşıtlık ayarı
 • control character: kontrol damgası
 • control contact: kumanda kontağı
 • control: denetim, kontrol; kumanda
 • control desk: kontrol (denetim) masası
 • control key; Ctrl: key kontrol tuşu
 • control law: kontrol (denetim) kuralı
 • control loop: kontrol (denetim) döngüsü
 • control panel: kontrol (denetim) sergeni
 • control range: kontrol (denetim) erimi
 • control sensitivity: kontrol (denetim) duyarlığı
 • control signal: kontrol işareti
 • control switch: kumanda anahtarı
 • control system: kontrol (denetim) dizgesi
 • control theory: kontrol (denetim) kuramı
 • control unit: kontrol (denetim) birimi
 • control variable: kontrol (denetim) değişkeni
 • control-motor actuator: kontrol (denetim)-motorlu eyleyici
 • controlgear: kumanda tesisleri
 • controllable: denetlenebilir, yöneltilebilir
 • controlled maintenance: kontrollu (denetimli) bakım
 • controlled slip: kontrollu (denetlenen) kayma
 • controlled variable: kontrol edilen (denetlenen) değişken
 • controller: kontrol (denetim) birimi
 • controller resistance: kontrolör (denetleyici) direnci
 • cursor control keys: imleç denetim tuşları
 • data link controller: veri bağı denetleyicisi
 • disk controller: disk denetleyicisi
 • feedback control: geribeslemeli denetim
 • feedback control, closed-loop control: geribeslemeli denetim
 • feedforward control: ileri beslemeli denetim
 • field control: alan denetimi
 • final controlling element: son denetim öğesi
 • fire control: atış kontrolu
 • flow control: akış denetimi
 • general purpose control: genel amaçlı denetim
 • hard disk controller: sabit disk denetleyicisi
 • hardware controlled: donanımla denetlenen
 • hybrid control: karma denetim
 • industrial control: endüstriyel denetim
 • job control statement: iş güdüm komutları
 • manual control: elle denetim
 • model reference control: modele dayananan denetim
 • network controller: ağ denetleyicisi
 • neutral zone control: ölü bölgeli denetim
 • numerical control: sayısal denetim
 • open loop control: açık döngülü kontrol (denetim)
 • optimal control: eniyi denetim, optimal kontrol
 • password control: parola denetimi, şifre denetimi
 • peripheral control unit: çevre denetim birimi
 • position control system: konum denetim sistemi
 • printer control: yazıcı denetimi
 • process control equipment: süreç denetim aygıtları
 • process control: süreç denetimi
 • programmed control: programlı (izlenceli) denetim
 • proportional band of a controller: denetleyicinin orantısal kuşağı
 • quality control: nitelik denetimi, kalite kontrol
 • radio control: telsizle kumanda
 • semiautomatic controller: yarıotomatik denetleyici
 • sequential control: ardışıl denetim
 • sliding mode control: kayan kipli denetim
 • stored program control: bellenmiş programlı denetim
 • system access control: sisteme erişim denetimi
 • telecontrol: uzaktan denetim
 • time delay control: zaman geciktirmeli denetim
 • traffic control: trafik denetimi
 • transmit flow control: iletim akış denetimi
 • type of control: denetim türü
 • voice controlled; voice activated: ses kumandalı
 • voltage controlled oscillator: gerilim denetimli salıngaç
 • volume control: gürlük denetimi
 • access control: giriş kontrolu
 • adaptive control: adaptive kontrol
 • air quality control: hava kalitesi kontrolu
 • anticipating control: önceden sezme (algılama) yoluyla kontrol
 • BCS (see building control system): bina kontrol sistemi
 • boiler water temperature control: kazan suyu sıcaklık ölçeri
 • building control system: bina kontrol sistemi
 • building energy management control system: binanın enerji kullanımı kontrol sistemi
 • capacity control: kapasite kontrolü
 • capacity controller: kapasite kontrolörü
 • cascade control: kaskad (ardışık) kontrol
 • cascade controller: kaskad (ardışık) kontrolörü
 • central control: merkezi kontrol
 • central control panel: merkezi kontrol paneli
 • changeover control: değiştirme kontrolü
 • charge controller: yükleme kontrolörü
 • closed loop control: kapalı devre kontrolü
 • combination control: kombine (birleşik, karma) kontrol
 • combustion controller: yanma kontrolü
 • constant value control: sabit değer kontrolü
 • continuous control: sürekli kontrol
 • control: kontrol (kumanda)
 • control (vb): kontrol etmek
 • control action: kontrol etkisi
 • control algorithm: kontrol algoritması
 • control cabin: kontrol odası
 • control desk: kontrol masası
 • control deviation: kontrol değeri sapması
 • control device: ayarlanmış teçhizat
 • control element: kontrol elemanı
 • control function: kontrol fonksiyonu (işlevi)
 • control loop: kontrol çemberi (kapalı devresi)
 • control panel: kontrol tablosu
 • control point: kontrol noktası
 • control power element: kontrol cihazları tahriki
 • control range: kontrol aralığı
 • control strategy: kontrol stratejisi
 • controlled atmosphere: kontrol edilen atmosfer
 • controlled medium: kontrol edilen ortam
 • controlled variable: kontrol edilen değişken
 • controller: kontrol eden (regülatör)
 • DDC (see direct digital control): doğrudan sayısal kontrol
 • defrost control: ergime kontrolü
 • differential controller: diferansiyel regülatör
 • differential pressure control: fark basıncı kontrolu
 • direct digital control: doğrudan sayısal kontrol
 • dual effect control: çift tesirli (etkili) kontrol
 • dual pressure control: çift basınç kontrolü
 • EMCS (see energy management control system): enerji yönetim kontrol sistemi
 • energy management control system: enerji yönetim kontrol sistemi
 • feed control: doldurma (besleme) kontrolü
 • fixed setting control: sabit ayarla kontrol
 • flame safeguard control: ateşleme emniyeti kontrolu
 • floating control: şamandıra kontrolu
 • flow control: akış kontrolu
 • flow control valve: debi kontrol vanası
 • flow rate controller: akış oranı kontrolörü
 • head pressure control (see high pressure control): yüksek basınç kontrolu
 • high pressure control: yüksek basınç kontrolu
 • high-low control: iki nokta kumandası
 • humidity control: nemlilik kontrolü
 • humidity controller: nemlilik kontrolörü
 • integral control: integral kontrol
 • level controller: seviye kontrolörü
 • limit control: limit (sınır) kontrol, sınırlayıcı
 • low pressure control: alçak basınç kontrolü
 • manual control: manuel kontrol
 • master controller: ana (esas) kontrolör
 • mixing control: karışım kontrolü
 • oil feed control: yağ besleme kontrolu
 • oil pressure cut-out control: yağ basıncı emniyet kontolu
 • oil temperature cut-out control: yağ sıcaklığı emniyet kontrolü
 • on-off control: aç-kapa kontrolu
 • PI control: PI (oransal-integral) kontrol
 • PLC (see programmable logic control): programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • pneumatic electric control: elektro pnömatik kontrol
 • predictive control: kestirimci (önsezili) kontrol
 • pressure controller: basınç kontrolörü
 • process control: proses kontrol
 • programmable logic control: programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • programme controller: program kontrolörü (ayarlayıcısı)
 • proportional band control: oransal band kontrolü
 • proportional control: oransal kontrol
 • push-button control: basma butonlu kontrol
 • quality control: kalite kontrolü
 • refrigerating controller: soğutma kontrolörü
 • remote control: uzaktan kumanda
 • reset control: ayar kontrolu
 • room control: mahal kontrolü
 • safety control: emniyet kontrolü
 • safety cut-out (see safety control): emniyet kontrol
 • self operated control: kendi kendine çalışan kontrol
 • sequence control: ardışık kontrol
 • servo control: yardımcı kuvvetle (servo) kontrol
 • slave controller: takip eden kontrolör
 • snap-action control: hızlı kapama kontrolü
 • sound control: gürültü kontrolü
 • stand alone controller: tek kontrolör
 • step controller: kademeli kontrol elemanı
 • stepped control: kademeli kontrol
 • submaster controller: alt ayar istasyonu
 • temperature controller: sıcaklık kontrolörü
 • variable air volume control: değişken hava debisi kontrolü
 • VAV control (see variable air volume control): değişken hava debisi kontrolü
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön