Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

data

 • "data" içeren Terimler...
 • administrative data processing: yönetsel bilgi işleme
 • alphanumeric data: alfasayısal veri
 • analog data: analog veri
 • analog data channel: analog veri kanalı
 • analog input data: analog girdi
 • automatic data processing: otomatik bilgi işlem
 • background data: arkaplan verileri
 • bulk data transmission: yığınsal veri iletimi
 • clear data: şifresiz veri
 • confidential data: sırdaş veri, kişiye özel veri
 • critical data: kritik veri, duyarlı veri
 • data acquisition: veri edinme
 • data adapter unit: veri uyarlama birimi
 • data authentication: verinin aslına uygunluğu
 • data backup: veri yedekleme
 • data bank: veri bankası
 • data bus: veri yolu
 • data code: veri kodu
 • data collection, data gathering: veri toplama
 • data communication: veri iletişimi
 • data compression: veri sıkıştırma
 • data concealment: veri kamuflajı
 • data continuity: verinin sürekliliği
 • data converter: veri çevirici
 • data density: veri kayıt yoğunluğu
 • data diddling: verinin kurcalanması
 • data file: veri kütüğü
 • data flowchart, data flow diagram: veri akış çizeneği
 • data fusion: veri tümleştirme
 • data glove [virtual reality]: elektronik eldiven
 • data handling: veri kotarma
 • data highway: elektronik otoyol; bilgi otoyolu
 • data integrity: veri tamlığı
 • data interchange format: veri değiştokuş biçimi
 • data label: veri etiketi
 • data leakage: veri sızdırılması
 • data link controller: veri bağı denetleyicisi
 • data link layer: veri bağı katmanı
 • data log: veri günlüğü
 • data medium: veri ortamı
 • data name: veri adı
 • data network: veri ağı
 • data organization: veri örgütleşimi
 • data perenniality: verinin kalıcılığı
 • data processing center: bilgi işlem merkezi
 • data processing: veri işleme, bilgi işleme
 • data processor: veri işlemci
 • data protection: verilerin korunması
 • data quality: veri niteliği
 • data rate: veri hızı
 • data recording medium: veri kayıt ortamı
 • data recording: veri kayıdı
 • data reduction: veri özleştirme
 • data sensitive fault: veriye duyarlı aksama
 • data source: veri kaynağı
 • data storage: veri saklatımı, depolama
 • data stream: veri katarı
 • data structure: veri yapısı
 • data suit [virtual reality]: elektronik giysi
 • data terminal equipment, DTE: veri uçbirim donatımı
 • data terminal: veri uçbirimi
 • data transmission system: veri iletim sistemi
 • data transparency: veri saydamlığı
 • data validation: veri sağlama
 • data: veri; veriler
 • data word: veri sözcüğü
 • database administrator: veritabanı yönetmeni
 • database integrity: veritabanı bütünlüğü
 • database management: veritabanı yönetimi
 • database: veritabanı
 • datasheet: veri föyü
 • decimal data: onlu tabanda veri
 • digital data: sayısal veri
 • discrete data: ayrık veri
 • distributed database; DDB: dağıtık veritabanı
 • duplicate data center: yedekleme merkezi
 • electronic data processing security: elektronik bilgi işlem güvenliği
 • encryption (of data): verinin kriptolanması
 • enter data, to: veri girmek
 • exploratory data analysis: açınsayıcı veri çözümlemesi
 • fallback data rate: son çare veri hızı
 • fax modem; data fax modem: modemli faks
 • field data: alan verileri
 • graphics data file: grafik veri kütüğü
 • immediate data: dolaysız veri
 • integrated data processing: tümleşik veri işleme
 • library (of data): veri kitaplığı
 • manual data input: elle veri girişi
 • mass data: yığınsal veri
 • network database: ağ veritabanı
 • numeric data: sayısal veri
 • on-line data collection: çevrimiçi veri toplama
 • organization of data set: veri kümesinin örgütleşimi
 • packed data: yoğunlaşmış veri
 • Public Key Data Encryption System: kamusal anahtarlı veri kriptolama
 • public data network: kamusal veri ağı
 • qualitative data: nitel veriler
 • quantitative data: nicel veriler
 • raw data: ham veri
 • reference data: dayanak verisi
 • relational data base: ilişkisel veri tabanı
 • remote access data processing: uzaktan bilgi işleme
 • sampled data system: örneklenmiş dizge
 • sampled data transducer: örneklenmiş dönüştürücü
 • security of data: veri güvenliği
 • sensitive data: duyarlı veri, kritik veri
 • sensor data: duyucu verileri
 • single instruction, multiple data: tek komut çoklu veri
 • test data: sınama verileri, test verileri
 • time and data stamping: zaman ve tarih damgası
 • training data: eğitme verileri
 • voiceband data transmission: ses bandında veri iletimi
 • analogue data: analog veriler
 • data: veriler (bilgiler)
 • data converter: veri dönüştürücü
 • data display module: veri gösterge modülü
 • data logging: veri depolama
 • data processing device: veri işleme cihazı
 • data table: veri tablosu
 • databank: veri bankası (bilgi bankası)
 • database: veri tabanı
 • operating data: işletme verileri
 • weather data: iklim verileri
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön