Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

error

 • "error" içeren Terimler...
 • absolute error: mutlak hata
 • absolute error of measurement: mutlak ölçüm hatası
 • angular error: açısal hata
 • automatic error correction: otomatik hata düzeltimi
 • automatic error detection: otomatik hata sezimi
 • balanced error: sıfır toplamlı hata
 • bearing error: kerteriz hatası
 • bias error of a measuring instrument: ölçme aygıtının yanlılık hatası
 • billing error probability: faturalandırma yanılgı olasılığı
 • bit error probability: bit hata olasılığı
 • bit error rate: bit hata oranı
 • cumulative error: birikimsel hata
 • datum error of a measuring instrument: ölçme aygıtının başlangıç hatası
 • disk error: disk hatası
 • dynamic error coefficient: dinamik hata katsayısı
 • error band: hata kuşağı
 • error burst: hata çoğuşması
 • error curve: hata eğrisi
 • error detecting code: hata sezen kod
 • error detection: hata sezimi
 • error free seconds: hatasız saniyeler
 • error handling: hatalarla uğraşma
 • error log: hata günlüğü
 • error message: hata iletisi
 • error model: sapma modeli, hata modeli
 • error multiplication factor: hata çoğalım çarpanı
 • error multiplication: hata çoğalımı
 • error of estimation: kestirim hatası
 • error of the first kind; false alarm error: birinci tür hata; yanlış alarm hatası
 • error of the second kind; miss error: ikinci tür hata; ıskalama hatası
 • error performance parameter: hata başarım parametresi
 • error ratio: hata oranı
 • error recovery: hatadan kurtulmak
 • error signal: hata sinyali
 • error spread: hataların yayılması
 • estimation error: kestirim hatası
 • false alarm error, error of the first kind: birinci tür hata; yanlış alarm hatası
 • fatal error: onulmaz hata, sonul hata
 • forward error correction: göndermede hata düzeltimi
 • hard error: onulmaz hata
 • inherited error: kalıtsal hata
 • instrinsic error of a measuring instrument: ölçme aygıtının yapısal hatası
 • integral absolute error criterion: tümlenik mutlak hata ölçütü
 • integral square error criterion: tümlenik karesel hata ölçütü
 • irrecoverable error: onarılamaz hata
 • limits of error of a measuring instrument: ölçme aygıtının hata sınırları
 • measuring error: ölçme hatası
 • miss error: ikinci tür hata; ıskalama hatası
 • negligible error: yoksanabilir hata
 • non-recoverable error: ölümcül hata
 • overflow error: taşma hatası
 • overwriting error: çiğneme hatası
 • permanent error: kalıcı hata
 • polarization error: ucaylanma (polarma) hatası
 • prediction error: öngörü hatası
 • processing error: işleme hatası
 • random error: rasgele hata
 • ranging error: telemetre (uzaklık ölçümü) hatası
 • relative error: bağıl hata, göreli hata
 • residual error rate: kalıntı hata oranı
 • semantic error: anlambilimsel hata
 • soft error: geçici hata
 • solid error: kalıcı hata
 • span error: erim hatası
 • standard error: standart hata
 • static acceleration error coefficient: kalıcı ivme hata katsayısı
 • static state acceleration error: kalıcı ivme hatası
 • static state position error: kalıcı konum hatası
 • static velocity error coefficient: kalıcı hız hata katsayısı
 • steady state acceleration error: kalıcı ivme hatası
 • steady state position error: kalıcı konum hatası
 • syntax error: sözdizim hatası
 • systematic error: dizgesel (sistematik) hata
 • tracking error of a measuring instrument: ölçme aygıtının izleme hatası
 • truncation error: kırpma hatası
 • type of error: hata türü
 • unbalanced error: dengesiz hata
 • undetected error rate: sezilmemiş hata oranı
 • zero error of a measuring instrument: ölçme aygıtının sıfır hatası
 • zero error: sıfır hatası
 • error: yanlış, hata
 • error band: hata bandı
 • random error: tesadüfi hata
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön