Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

heat

 • "heat" içeren Terimler...
 • convection of heat: ısı taşınımı
 • heat: ısı
 • heat sink: ısı alıcı
 • sheath: kılıf (kablo)
 • thermocouple sheath: ısılçift koruncağı
 • Wheatstone bridge: Wheatstone köprüsü
 • after heater: son ısıtıcı
 • air heater: hava ısıtıcısı
 • air heater battery: ısıtıcı batarya
 • air heating: hava ile ısıtma
 • air pre-heater: hava ön ısıtıcısı
 • apartment heating: kat ısıtması
 • background heating: arkadan ısıtma
 • baseboard heater: konvektör (döşemeye yakın, duvar tipi)
 • blast heater: cebri hava akımlı ısıtıcı
 • block heating: blok (toplu) ısıtma
 • boiler feedwater heater: kazan besleme suyu ısıtıcısı
 • boiler heating surface: kazan ısıtma yüzeyi
 • calorifier (heat exchanger): ısı değiştirgeci (eşanjörü)
 • casual heat gain: tesadüfi ısı kazanımı
 • ceiling heating: tavandan ısıtma
 • central heating: merkezi ısıtma
 • central heating plant: merkezi ısıtma tesisi
 • central heating station: merkezi ısıtma istasyonu
 • combined heat and power station: kombine ısı ve enerji santralı
 • combustion heat: yanma ısısı
 • compressor heating effect (heat pump): kompresörün ısıtma etkisi (ısı pompası)
 • condenser heat rejection effect: kondenserin ısı geri verme etkisi
 • conduction of heat: ısının kondüksiyonla iletimi
 • contract heating: site ısıtması
 • convection heater: konveksiyon ısıtıcısı
 • counter flow heat exchanger: ters akışlı ısı eşanjörü
 • cross-flow heat exchanger: çapraz akışlı ısı eşanjörü
 • degree of superheat: aşırı ısıtma (kızdırma) derecesi
 • design heat loss: ısı kaybı hesabı
 • desuperheater: kızgın buhar soğutucusu
 • desuperheating coil: kızgınlık giderici serpantin
 • direct heating system: doğrudan ısıtma sistemi
 • direct-contact heat exchanger: doğrudan temaslı ısı eşanjörü
 • direct-fired air heater: doğrudan yanmalı hava ısıtıcı
 • direct-fired heater: doğrudan yanmalı sıcak hava cihazı
 • district heating: uzaktan (bölgesel) ısıtma
 • district heating station: uzaktan ısıtma ile besleme
 • district heating supply: uzaktan ısıtma ana hattı
 • district heating system: uzaktan ısıtma sistemi
 • domestic heating: konut ısıtması
 • double pipe heat exchanger: çift borulu ısı eşanjörü
 • down-feed heating system: alttan dağıtmalı ısıtma sistemi
 • dry-return heating system: kuru dönüşlü, ısıtma sistemi
 • dynamic heat loss ( see dynamic loss): dinamik ısı kaybı
 • electric heating: elektrikli ısıtma
 • film coefficient of heat transfer: sınır tabakasının ısı transfer katsayısı
 • floor heating: döşemeden ısıtma
 • full central heating: tam merkezi ısıtma
 • fusion heat: ergime ısısı
 • gas heating: gaz ile ısıtma
 • gas radiant heater: gazlı radyant ısıtıcı
 • gas room heater: gazlı oda ısıtıcı
 • gas-fired air heater: gazlı hava ısıtıcısı
 • gas-fired air heating: gazlı hava ısıtması
 • gas-fired central heating: gazlı merkezi ısıtma
 • gas-fired hot water heating: gaz yakmalı sıcak su ısıtması
 • gravity circulation heating: tabii sirkülasyonlu ısıtma
 • group heating (see block heating): grup ısıtma
 • heat: ısı
 • heat (vb): ısıtmak
 • heat anticipation: ısıyı hissetmek
 • heat balance: ısı bilançosu
 • heat bridge: ısı köprüsü
 • heat capacity: ısı kapasitesi
 • heat conduction: ısı iletimi
 • heat conductor: ısı iletkeni
 • heat content: ısı içeriği
 • heat demand (see heat requirement): ısı ihtiyacı
 • heat exchange: ısı değişimi
 • heat exchanger: ısı değiştirgeci (eşanjörü)
 • heat flow: ısı akışı
 • heat gain: ısı kazanımı
 • heat input: ısı girişi
 • heat insulating material: ısı izolasyon malzemesi
 • heat insulation: ısı izolasyonu
 • heat lag: ısı gecikmesi
 • heat load: ısıtma yükü
 • heat loss: ısı kaybı
 • heat loss calculation: ısı kaybı hesabı
 • heat loss rate: ısı kaybı oranı
 • heat meter: ısı ölçer
 • heat output (rating): ısı kapasitesi
 • heat pipe: ısı nakil borusu
 • heat power station: ısı merkezi
 • heat production: ısı üretimi
 • heat pump: ısı pompası
 • heat rate: ısı katsayısı
 • heat recovery: ısı geri kazanımı
 • heat recovery system: ısı geri kazanım sistemi
 • heat requirement: ısı talebi
 • heat resistant (adj): ısıya dirençli
 • heat science: ısı bilimi
 • heat source: ısı kaynağı
 • heat station: ısı santralı
 • heat storage: ısı depolama
 • heat transfer: ısı transferi
 • heat transfer coefficient: ısı transfer katsayısı
 • heat transfer oil: ısı transfer yağı
 • heat transmission: ısı geçişi
 • heat trap: ısı kapanı
 • heated ceiling: tavandan ısıtma
 • heater: ısıtıcı
 • heating: ısıtma
 • heating appliance: ısıtma cihazları
 • heating coil: ısıtma serpantini
 • heating costs: ısıtma masrafları
 • heating curve: ısıtma eğrisi
 • heating degree day: ısıtılan gün sayısı
 • heating economics: ısıtma ekonomisi
 • heating element: ısıtma elemanı
 • heating fluid: ısıtıcı akışkan
 • heating installation: ısıtma tesisi
 • heating load: ısı yükü
 • heating medium: ısıtma maddesi, sıvı akaryakıt
 • heating methode: ısıtma metodu (yöntemi)
 • heating oil: kalorifer yakıtı
 • heating panel: ısıtma paneli
 • heating plant: ısıtma tesisi
 • heating season: ısıtma sezonu
 • heating stack loss: bacadaki ısı kayıpları
 • heating stove: soba
 • heating surface: ısıtma yüzeyi
 • heating system: ısıtma sistemi
 • heating up: ön ısıtma
 • heating up time: ön ısıtma zamanı
 • heating value: ısıl değer
 • heating wire: ısıtma teli
 • high-pressure hot water heating: kızgın sulu ısıtma
 • immersion heater: daldırma tip ısıtıcı
 • incidental heat gain: rastlantı sonucu ısı kazancı
 • individual heating: bireysel ısıtma
 • induction heating: indüksiyon ısıtma
 • infrared heating: infrarot ısıtma
 • instantaneous water heater: geçişli su ısıtıcı
 • intermediate superheater: ara kızdırıcı
 • latent heat: algılanmayan ısı, gizli ısı
 • latent heat of melting: ergime ısısı
 • latent heat of vaporization: buharlaşma ısısı
 • low pressure heating: alçak basınçlı buharlı ısıtma
 • low-pressure hot water heating: alçak basınçlı sıcak su ısıtma
 • mechanical equivalent of heat: ısının mekanik eşdeğeri
 • metabolic heat: malzeme değişimi ısısı
 • off-peak storage heating: zayıf yük süresince termal depolama ısıtması, soğu depolama
 • oil heating: yağla ısıtma
 • on epipe heating: tek borulu ısıtma
 • overheating: aşırı ısıtma, kızdırma
 • panel heating: yüzeysel ısıtma
 • pre-heat coil: ön ısıtma serpantini
 • pre-heater: ön ısıtıcı
 • pre-heating time: ön ısıtma zamanı
 • primary heating surface: primer ısıtma yüzeyi
 • protection from heat: sıcağa karşı koruma
 • radiant comfort heating: radyan konfor ısıtması
 • radiant gas heater: radyan gazlı ısıtıcı
 • radiant heat: radyan ısı (ışıma ısısı)
 • radiant heater: radyan ısıtıcı
 • radiant heating: radyan ısıtma
 • radiant strip heater: radyan bantlı ısıtıcı
 • rate of heat flow: nominal ısı akışı
 • rated heat output: nominal ısı kapasitesi
 • reheat: tekrar ısıtma
 • reheat (vb): tekrar ısıtmak
 • reheat coil: ilave ısıtma serpantini
 • reheater: ilave ısıtıcı
 • residential heating: ev ısıtması
 • resistance electric heating: elektrikli ısıtma
 • room heater: mahal ısıtıcısı
 • rotary heat exchanger: döner ısı eşanjörü
 • secondery heating surface: sekonder ısıtma yüzeyi
 • skirting heater (see basebord heater): etek ısıtıcı, süpürgelik
 • solar heat gain: güneş ışığından ısı kazanımı
 • space heating: mahal ısıtması
 • specific heat flow: ısı akış yoğunluğu
 • steam feed heater: buhar beslemeli ısıtıcı
 • steam heating: buharlı ısıtma
 • storage heater: depolama ısıtıcısı
 • storage heating: depolama ısıtması
 • stove heating: sobayla ısıtma
 • superheat: kızdırma
 • superheat (vb): kızdırmak
 • superheated (adj): kızdırılmış
 • superheater: kızdırıcı
 • superheating: kızdırma
 • supplementary heating: ilave (tamamlayıcı) ısıtma
 • total heat output: toplam ısı kapasitesi
 • transient heat flow: geçici (süreksiz) ısı akışı
 • two pipe heating: iki borulu ısıtma
 • unit heater: ısıtma cihazı
 • useful heat: kullanılabilir ısı
 • useful heat output: kullanılabilir ısı kapasitesi
 • vacuum steam heating: vakum buharlı ısıtma
 • wall heating: duvardan ısıtma
 • wall heating panel: duvardan ısıtma paneli
 • wall-mounted air heater: duvar tipi hava ısıtıcısı
 • warm air heater: sıcak hava ısıtıcısı
 • warm air heating: sıcak havalı ısıtma
 • warm air heating unit: sıcak havalı ısıtma cihazı
 • waste heat: atık ısı
 • waste heat boiler: ataık ısı kazanı
 • water heater: su ısıtıcısı
 • water heating: suyla ısıtma
 • window-sill heating: pencere eteğinden ısıtma
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön