Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

integrated

 • "integrated" içeren Terimler...
 • application specific integrated circuit: uygulamaya özgül tümdevre
 • computer integrated manufacture, CIM: bilgisayarla tümleşik imalat
 • integrated circuit: tümdevre, tümleşik devre
 • integrated data processing: tümleşik veri işleme
 • integrated information system: tümleşik bilişim dizgesi
 • integrated modem: yerleşik modem
 • integrated optical circuit: optik tümdevre
 • integrated services digital network, ISDN: tümleşik hizmetler sayısal ağı
 • integrated units of measurement: tümleşik ölçüm birimler sistemi
 • integrated (adj): entegre olmuş
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • International System of Units, SI: uluslararası birimler sistemi, SI
 • integer programming: tamsayı programlama
 • integer: tamsayı
 • integral: 1) tümlevsel; tümlenik; 2) tümlev
 • integral absolute error criterion: tümlenik mutlak hata ölçütü
 • integral action time constant: tümlenik davranış zaman sabiti
 • integral equation: tümlevsel denklem
 • integral square error criterion: tümlenik karesel hata ölçütü
 • integral transform: tümlevsel dönüşüm
 • integrated circuit: tümdevre, tümleşik devre
 • integrated data processing: tümleşik veri işleme
 • integrated information system: tümleşik bilişim dizgesi
 • integrated modem: yerleşik modem
 • integrated optical circuit: optik tümdevre
 • integrated services digital network, ISDN: tümleşik hizmetler sayısal ağı
 • integrated units of measurement: tümleşik ölçüm birimler sistemi
 • integrating amplifier: tümlevsel yükselteç
 • integrating measuring instrument: tümlevsel ölçme aygıtı
 • integrating relay: tümlevsel röle
 • integration: 1) tümleştirme; 2) tümlevleme, tümlev hesaplama
 • integration by parts: parçalı tümlev alma
 • integration test: tümleştirme testi
 • integrity: bütünlük, bozulmamışlık, tamlık
 • integrity of information: bilginin tamlığı
 • integrity shell: bütünlük kabuğu
 • intellectual ownership: düşünce iyeliği
 • intelligence: anlak, zeka
 • intelligent: 1) akıllı, 2) anlaşılabilir
 • intelligent sensor: akıllı duyucu
 • intelligent terminal: akıllı uçbirim, programlanır uçbirim
 • intelligent tutoring system; ITS: bilgisayar destekli öğretim
 • intelligible crostalk: anlaşılabilir çaprazkarışma
 • intense: yeğin
 • intensification: yeğinleme
 • intensity modulation: yeğinlik kiplenimi
 • intensity: yeğinlik, şiddet
 • intention: içlem
 • interaction: etkileşim
 • interactive banking: etkileşimli banka işlemleri
 • interactive computing: etkileşimli bilgisayar kullanım
 • interactive: etkileşimli
 • interactive operation: etkileşimli işletim
 • interactive TV: etkileşimli televizyon
 • interblock gap: öbeklerarası boşluk
 • intercept (to) a conversation: bir konuşmayı kesmek
 • intercept, to: yol kesmek, kesişmek
 • intercepted: yolu kesilen
 • interception activity: dinleme etkinliği
 • interception service: dinleme servisi
 • interchange, to: değiştokuş etmek, takas etmek
 • interchangeable card: takaslanır kart
 • interchangeable microprogram: takaslanır mikroprogram
 • interchangeable: takaslanır, değiştokuş edilebilir
 • interconnected power distribution: arabağlantılı enerji dağıtımı
 • interconnected system: arabağlantılı dizge
 • interconnection: arabağlantı
 • interface adapter: arayüz uyarlayıcısı
 • interface: arabağ, arabirim, arayüz
 • interface test: arayüz testi
 • interface, to: arabağlamak, arayüzlemek
 • interference: 1) girişim, 2) karışma
 • interference field: karışma alanı
 • interference from power lines: güç hatlarından karışma
 • interference pattern: girişim örüntüsü
 • interfering frequency: karışma sıklığı
 • interferometer: girişimölçer
 • interframe coding: çerçevelerarası kodlama
 • interim release; prerelease: önsürüm (yazılım)
 • interleaving: serpiştirme, biniştirme
 • intermediate: ara
 • intermediate file: ara kütük
 • intermediate frequency (IF) amplifier: ara frekans (sıklık) yükselteci
 • intermediate frequency (IF) rejection: ara frekansın (sıklığın) bastırımı
 • intermediate frequency: ara sıklık, ara frekans
 • intermediate level representation: ara düzey gösterimi
 • intermediate storage: ara bellek
 • intermittent duty: kesintili çalışma
 • intermodulation distortion: arakiplenim bozunumu
 • intermodulation frequencies: arakiplenim frekansları (sıklıkları)
 • intermodulation noise: arakiplenim gürültüsü
 • internal driver: iç sürücü
 • internal: iç; içsel
 • internal memory: iç bellek
 • internal storage: iç bellek
 • international exchange: uluslararası santral
 • internationalize, to: uluslararasılaştırmak
 • internetworking: ağlararası iletişim
 • interoffice trunk: santrallararası gövdeyol
 • interpolate, to: aradeğerlemek
 • interpolation: aradeğerleme
 • interpret, to: yorumlamak
 • interpreter: yorumlayıcı
 • interrupt handler: işkesme kotarıcısı
 • interrupt priority: işkesme önceliği
 • interrupt signal: işkesme sinyali
 • interrupt switch: işkesme anahtarı
 • interrupt, to: işkesmek
 • intersection: 1) kesit; 2) kesişim
 • intersection: arakesit
 • intersection of sets: kümelerin kesişimi
 • intersymbol interference (ISI): simgelerarası karışma
 • intersystem: sistemlerarası, dizgelerarası
 • interval: aralık
 • interval estimation: aralık kestirimi
 • interval timer: aralık zamanlayıcısı
 • integral control: integral kontrol
 • integrated (adj): entegre olmuş
 • integrator: entegre eden, toplayıcı
 • intensity: yoğunluk, şiddet
 • intensity of illumination: aydınlatma şiddeti
 • interchange ability: değiştirebilirlik
 • intercooler: ara soğutucu
 • interference: ara kesişim noktası
 • interior:
 • interlock: birbirine bağlama
 • intermediate layer: ara tabaka
 • intermediate superheater: ara kızdırıcı
 • intermittent (adj): aralıklı
 • internal (adj): dahili
 • internal dimension: iç ölçü
 • internal wall: iç duvar, cidar
 • interrupt: kesmek, ara vermek
 • interval: aralık, fasıla
 • integral control: integral kontrol
<< Anasayfaya geri dön