Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

multimedia

 • "multimedia" içeren Terimler...
 • multimedia: 1) çoklu ortamlı, çoğulortamlı 2) çoklu ortamlılık, çoğulortamlılık
 • multimedia authoring: çoklu ortamlı yazarlık
 • multimedia computer: çoklu ortamlı bilgisayar
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • multi-: çok; çoklu; katlı
 • multiaccess: çoklu erişimli
 • multiaddress instruction: çokadresli komut
 • multicarrier multichannel system: çok-taşıyıcılı çok-kanallı sistem
 • multicarrier radio transmitter: çok-taşıyıcılı radyo verici
 • multicast: çoğa gönderim
 • multicast message: çoğa gönderilen ileti
 • multicollinearity: çoklu bağlanımlı
 • multiconductor cable: çok-iletkenli kablo
 • multicore cable: çok-damarlı kablo
 • multidecision problem: çoklu karar sorunu
 • multidrop line: çok-prizli hat
 • multifrequency transmitter: çok-frekanslı verici
 • multifunction board: çok-işlevli kart
 • multihop transmission: çok-sekmeli iletim
 • multilevel security: çok-katlı güvenlik
 • multimedia: 1) çoklu ortamlı, çoğulortamlı 2) çoklu ortamlılık, çoğulortamlılık
 • multimedia authoring: çoklu ortamlı yazarlık
 • multimedia computer: çoklu ortamlı bilgisayar
 • multimodal distribution: çokdoruklu dağılım
 • multimode fiber: çok-kipli lif
 • multinode: çok-düğümlü
 • multinomial distribution: katlı terimli dağılım
 • multiparty call: çok-aboneli arama
 • multiparty line: çok-aboneli hat
 • multipath: çok-yolluluk
 • multipath fading: çok-yollu sönümlenme
 • multipath reflection: çok-yollu yansıma
 • multipath transmission: çok-yollu iletim
 • multiple: 1) kat, katlı, 2) çoklu, çok
 • multiple access: 1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişim
 • multiple access interference: çoklu erişim karışması
 • multiple correlation coefficient: çoklu ilinti katsayısı
 • multiple input multiple output system, MIMO: çok-girdili çok-çıktılı sistem
 • multiple input single output system, MISO: çok-girdili tek-çıktılı sistem
 • multiple integral: çok katlı tümlev
 • multiple of a unit of measurement: ölçüm biriminin üst katları
 • multiple order sampling: örüntülü örnekleme
 • multiple rate sampling: katlı örnekleme
 • multiple routing: çoklu yolatama
 • multiplex channel: çoğullamalı kanal
 • multiplexer: 1) çoğullayıcı (iletişim), 2) giriş yolseçici (mantık devresi)
 • multiplexing: çoğullama
 • multiplicand: çarpılan
 • multiplicative noise: çarpımsal gürültü
 • multiplicity: katlılık, çokluk
 • multiplier: 1) çoğaltıcı, 2) çarpıcı
 • multipoint line: çok-noktalı hat
 • multipoint network: çok-noktalı ağ, çok-uçlu ağ
 • multiprecision: çoklu duyarlı
 • multiprocessing: çoklu işlem
 • multiprocessor: çoklu işlemci
 • multiprogramming: çokluprogramlama, çoklu iş düzeni
 • multiresolution: çoklu çözünürlük
 • multisensor fusion: çok-duyucu tümleştirme
 • multiserver network: çok-işgörenli ağ, çok-sunuculu ağ
 • multistep action: çok-basamaklı eylem
 • multitasking: çoklu görev
 • multithreading: çoklu kullanım
 • multitrack recording system: çok-izli (çok kanallı) kayıt dizgesi
 • multiuser (operating) system: çok-kullanıcılı işletim sistemi
 • multiuser: çok-kullanıcılı
 • multivariate analysis: çok-değişkenli çözümleme
 • multivariate normal distribution: çok-değişkenli Gauss dağılımı
 • multivariate statistic: çok-değişkenli istatistik
 • multiblade damper (see multileaf damper): çok kanatlı damper
 • multifuel boiler: çok yakıtlı kazan
 • multifuel firing: çok yakıtlı yakma
 • multijet burner: çok püskürtmeli brülör (yakıcı)
 • multileaf damper: çok kanatlı damper
 • multilouvre damper (see multileaf damper): çok kanatlı damper
 • multipass boiler: çok geçişli kazan
 • multipurpose cold store: çok amaçlı soğuk depo
 • multishell condenser: çok bölmeli kondenser
 • multistage (adj): çok kademeli
 • multistage compressor: çok kademeli kompresör
 • multivane rotary compressor: çok hücreli aksiyel kompresör
 • multizone(adj): çok (zonlu) bölgeli
<< Anasayfaya geri dön