Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

process

 • "process" içeren Terimler...
 • administrative data processing: yönetsel bilgi işleme
 • array processor: vektör işlemcisi
 • automatic data processing: otomatik bilgi işlem
 • autoregressive process: özbağlanımlı süreç
 • background processing: önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri
 • band-pass process: bant-geçen süreç
 • batch processing: toptan işleme
 • birth-and-death process: doğum-ölüm süreci
 • block-by-block processing: öbek-öbek (blok-blok) işleme
 • branching process: dallanma süreci
 • call processing: çağrı işleme, çağrı kotarma
 • central processing unit, CPU: merkezi işlem birimi
 • centralized processing: merkezi işleme
 • co-processor: yardımcı işlemci
 • cognitive process: bilişsel süreç
 • command processing: komut işleme
 • command processor: komut işlemcisi
 • cooperative processing: imeceli işleme
 • coprocessing: birlikte işleme
 • coprocessor: yardımcı işlemci
 • data processing center: bilgi işlem merkezi
 • data processing: veri işleme, bilgi işleme
 • data processor: veri işlemci
 • diffusion process: yayınım süreci
 • distributed multiprocessor: dağıtık çoklu işlemci
 • document processing: belge işleme
 • dual processor: çift işlemci
 • electronic data processing security: elektronik bilgi işlem güvenliği
 • foreground processing: öncelikli işleme
 • high pass process: yüksek geçen süreç
 • homegeneous process: türdeş süreç
 • information processing system: bilgi işlem dizgesi
 • integrated data processing: tümleşik veri işleme
 • iterative process: özyineli (dürümsel) süreç
 • iterative processing: özyineli işleme
 • list processing: liste işleme
 • low pass process: alçak geçen süreç
 • Markov process: Markov süreci
 • math coprocessor: matematik (yardımcı) işlemci(si)
 • measurement process: ölçüm süreci
 • microprocessor: mikroişlemci
 • multiprocessing: çoklu işlem
 • multiprocessor: çoklu işlemci
 • network node processor: ağ düğümü işlemcisi
 • non-stationary random process: durağan olmayan rasgele süreç
 • off-site processing: taşrada veri işleme
 • parallel processing: paralel işleme
 • periodic process: dönemli süreç
 • peripheral processor: çevre işlemcisi
 • pipeline processing: boruhattında işleme
 • postprocessor: sonişlemci, ardişlemci
 • preprocessor: önişlemci
 • process: 1) süreç; 2) işlem
 • process computer: süreç bilgisayarı
 • process control equipment: süreç denetim aygıtları
 • process control: süreç denetimi
 • process oriented: sürece yönelik
 • process simulation: süreç benzetimi
 • process, to: işlemek
 • processing error: işleme hatası
 • random process: rasgele süreç
 • real time processing: gerçek zamanda işleme
 • remote access data processing: uzaktan bilgi işleme
 • remote processing: uzakta işleme
 • reversible process: tersinir süreç
 • selective call processing: seçici çağrı hizmeti
 • step by step processing: adım adım işleme
 • switching processor: anahtarlama işlemcisi
 • teleprocessing: uzaktan bilgi işleme
 • text processing: metin işleme
 • vector processing: vektör işleme
 • word processing: metin işleme, yazı işleme
 • air conditioning process: klimatizasyon işlemi, iklimlendirme işlemi
 • central processor unit: merkezi işlem birimi
 • CPU (see central processor unit): merkezi işlem birimi
 • data processing device: veri işleme cihazı
 • defrosting process: ergime işlemi
 • freezing process: donma işlemi
 • microprocessor: mikro işlemci
 • process: metot, proses, işlem
 • process air conditioning: proses havası şartlandırılması
 • process control: proses kontrol
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön