Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

ram

 • "ram" içeren Terimler...
 • anti-viral program: virüs-önler program
 • Application Program Interface: uygulama programı arayüzü
 • application program: uygulama programı
 • block diagram: öbek (blok) çizeneği
 • Bode diagram: Bode çizeneği
 • connection diagram: bağlantı çizeneği
 • copy protected program: kopyalanmaya korunmuş program
 • coverage diagram: kaplam çizeneği
 • cryptogram: kriptolu metin
 • data flowchart, data flow diagram: veri akış çizeneği
 • debugging program: hata bulucu program
 • default parameters: olağan parametreler
 • descramble, to: çırpmayı çözme
 • descrambler: çırpma çözücü
 • diagnostic programme: tanılayıcı program
 • diagram: çizenek, diyagram
 • digital distribution frame: sayısal dağıtım çatısı
 • distributed frame alignment signal: dağıtık çerçeve kenetleme işareti
 • distributed parameter system: dağıtık parametreli sistem
 • dynamic programming: dinamik programlama (izlenceleme)
 • emulation program: öykünme programı
 • end of program: bitirme komutu, program sonu
 • error performance parameter: hata başarım parametresi
 • executive program: yürütücü izlence
 • eye diagram: göz çizeneği
 • frame alignment pattern: çerçeve hizalama örüntüsü
 • frame bit: çerçeve biti
 • frame: çerçeve
 • frame rate: çerçeve hızı
 • frame relay: çerçeve aktarıcı
 • framing: çerçeveleme
 • freeze frame video: duruk çerçeveli video
 • generator program: üretici izlence
 • Gram's determinant: Gram belirteni
 • ideogram: kavramyazı
 • infected program: virüslü program
 • integer programming: tamsayı programlama
 • interchangeable microprogram: takaslanır mikroprogram
 • interframe coding: çerçevelerarası kodlama
 • intraframe coding: çerçeve içi kodlama
 • licensed program: lisanslı program
 • linear programming, LP: doğrusal programlama (izlenceleme)
 • load impedance diagram: yük çeli (empedans) çizeneği
 • logic diagram: mantık çizeneği
 • lumped parameter system: toplu parametreli dizge
 • main distribution frame: ana dağıtım çatısı
 • main program: ana program
 • mainframe computer: büyükboy bilgisayar, anaçatı bilgisayar
 • memory resident program: bellekte yerleşik program
 • microprogram: mikroprogram, mikroizlence
 • modular programming: birimsel programlama
 • monitor program: gözleme izlencesi
 • multiprogramming: çokluprogramlama, çoklu iş düzeni
 • non-linear programming: doğrusal olmayan programlama
 • non-parametric model: parametrik olmayan model
 • object oriented programming: nesneye yönelik program
 • object program: 1) amaç program, 2) nesne programı
 • parameter estimation: parametre kestirimi
 • parameter identification: parametre tanılama
 • parameter: parametre
 • parameter space: parametre uzayı
 • parametric amplifier: parametrik yükselteç
 • PL/I, Programming Language I: PL/I, program dili I
 • program counter: program sayacı
 • program documentation: program belgeleme
 • program: izlence, program
 • program manager: program yöneticisi
 • program module: program modülü
 • programmable execution: programlanır yürütüm
 • programmable function key: programlanır işlev tuşu
 • programmable interface: programlanır arayüz
 • programmable jack: ayarlı jak
 • programmable: programlanır, izlencelenir
 • programmed control: programlı (izlenceli) denetim
 • programmer: programlayıcı, programcı
 • programming language: programlama dili
 • random access memory (RAM): rasgele erişimli bellek
 • reentrant program: yineli girilebilen program
 • relocatable program: yer değiştirebilir program
 • reusable program: yeniden kullanılır program (izlence)
 • running of a program: programın yürütümü
 • runt frame: kırpık çerçeve
 • scatter diagram: saçılma çizeneği
 • scramble a signal, to: bir sinyali çırpma
 • scrambler: çırpıcı
 • self-destructing program: kendini yok eden program
 • sequential program: ardışıl program
 • serial programming: dizisel (seri) programlama
 • service program: hizmet programı
 • shared program: paylaşılmış program
 • source program: kaynak program
 • source program library: kaynak program belgeliği
 • speech scrambler: konuşma çırpıcı
 • statistical parameter estimation: istatistiksel parametre kestirimi
 • stored program control: bellenmiş programlı denetim
 • structured microprogramming: yapısal mikroprogramlama
 • subframe: altçerçeve
 • subprogram: altyordam, altprogram
 • supervisory program: gözetici izlence
 • suspended program: askıdaki program
 • symbolic programming: simgesel programlama
 • test program: sınama programı
 • time program: zaman programı
 • Trojan horse program: Truva atı programı
 • unit ramp: birim yokuş
 • user programs: kullanıcı programları
 • virus detection program: virüs bulma programı
 • virus hunter program: virüs arama programı
 • wireframe: telkafes
 • wiring diagram: kablo bağlantı çizeneği
 • wiring program: kablo bağlantı programı
 • combustion diagram: yanma diyagramı
 • diagram: diyagram
 • electrical diagram: elektrik diyagramı
 • enthalpy chart (see enthalpy diagram): entalpi kartı
 • enthalpy diagram: entalpi diyagramı
 • entropy chart (see entropy diagram): entropi kartı
 • entropy diagram: entropi diyagramı
 • filter frame: filtre kasası
 • flat bar frame: yassı çubuklama
 • flow diagram: akış diyagramı
 • frame: şase, çerçeve
 • frame construction: çerçeve yapımı
 • framework: yapı iskelesi
 • management programme: yönetim programı
 • Mollier diagram: Molyer diyagramı
 • parameter: parametre (tanım büyüklüğü)
 • PLC (see programmable logic control): programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • programmable: programlanabilir
 • programmable logic control: programlanabilir mantık kontrolu (PLC)
 • programme controller: program kontrolörü (ayarlayıcısı)
 • reinforcing frame: takviye çerçeve
 • wiring diagram: kablo şeması, kablaj planı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön