Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

ratio

 • "ratio" içeren Terimler...
 • aberration: sapınç
 • activity ratio: işleklik oranı
 • answer seizure ratio: yakalama-yanıtlama oranı
 • array declaration: dizilim bildirimi (program)
 • aspect ratio: en-boy oranı
 • attended operation: gözetimli işletim
 • availability ratio: yararlanılırlık oranı
 • backup operations: yedekleme işlemleri
 • binary arihmetic operation: ikili aritmetik işlem
 • bit operation: bit işlemi
 • bookkeeping operations: kırtasiye işlemleri
 • Boolean operation: Boole işlemi
 • calibration: ayar, kalibrasyon
 • calibration frequency: ayar (kalibrasyon) sıklığı
 • call duration: çağrı süresi
 • carrier noise ratio: taşıyıcı gürültü oranı
 • chromatic aberration: kromatik (frekansa bağımlı) sapınç
 • class A operation: A sınıfı işletme (yükselteç)
 • completion ratio: çağrı sonuçlanma oranı (telefon)
 • concentration: derişim, yoğunluk
 • concurrent operation: koşutzamanlı işletim
 • configuration management: düzenleşim yönetimi
 • configuration table: düzenleşim çizelgesi
 • damping ratio: sönüm oranı
 • decentralized operation: dağıtılmış (özeksiz) işletim
 • declaration; directive: bildirim
 • deviation ratio: sapma oranı
 • disjunction (OR operation): ayırtım
 • dual Boolean operation: çifteş Boole işlemi
 • duration of call: çağrı süresi
 • duty ratio: çalışma doluluğu oranı
 • elementary operations: temel işlemler
 • error ratio: hata oranı
 • expiration check: son kullanım tarihini denetleme
 • expiration date: son kullanım tarihi
 • exploration: açınsama
 • first generation computer: birinci kuşak bilgisayar
 • gyration: fırdolanım
 • hit ratio: yakalama oranı
 • housekeeping operation: destek işlem, iç yönetim işlemi
 • illegal operation: kuraldışı işlem, geçersiz işlem
 • image registration: imge çakıştırma
 • image restoration: imge onarımı
 • integration: 1) tümleştirme; 2) tümlevleme, tümlev hesaplama
 • integration by parts: parçalı tümlev alma
 • integration test: tümleştirme testi
 • interactive operation: etkileşimli işletim
 • irrational number: oransız sayı
 • iteration: dürüm, özyineleme
 • iteration loop: özyineleme döngüsü
 • key generation: şifre üretimi
 • large scale integration: büyük çapta tümleşim
 • lateral acceleration: yanal ivme
 • likelihood ratio: olabilirlik oranı
 • likelihood ratio test: olabilirlik oranı testi
 • magnetic saturation: manyetik doyma
 • majority operation: çoğunluk işlevi
 • maximum F-ratio: en büyük F-oranı
 • medium scale integration: orta çapta tümleşim
 • moderation: ılımlama
 • monadic operation: birli işlem
 • no-load operation: yüksüz çalışma
 • NOT operation: DE/^ËL işlemi
 • number representation, numeration: sayı gösterimi
 • numerical integration: sayısal tümlev alma
 • off-line operation: çevrimdışı işletim
 • on load, on load operation: yüklü çalışma
 • one digit operation: tek sayamaklı işlem
 • open circuit operation: açık devre çalışması
 • operation: 1) çalışma, işleme; 2) işlem; 3) manevra (mekanik anahtar)
 • operation cycle: manevra çevrimi (mekanik anahtar)
 • operational amplifier: işlemsel yükselteç
 • operational cycle: işlem çevrimi
 • operational game: işlemsel oyun
 • operations research: yöneylem araştırması
 • overhead operations: ek işlemler, genel bakım işlemleri
 • page registration: sayfa ayarlama
 • paper registration: kağıt ayarlama
 • penetration factor: girim katsayısı
 • penetration frequency: girim frekansı (sıklığı)
 • penetration: girim
 • perforation: zımba deliği
 • piggyback infiltration: beleş giriş
 • pulse duration modulation, PDM: darbe (vurum) süre kiplenimi
 • pulse regeneration: darbe (vurum) onarımı
 • ratio detector: oran sezicisi
 • ratio meter: oranölçer
 • rational number: rasyonel sayı, oransal sayı
 • rationalization: ussallaştırma, akılcılaştırma\
 • reference configuration: dayanak düzenleşimi
 • regeneration: yeniden üretim
 • restoration: onarım
 • reverberation: yankılaşım
 • saturation: doygunluk
 • saturation testing: hacim sınaması
 • security configuration: güvenlik düzenleşimi
 • sensitivity ratio: duyarlılık oranı
 • short circuit operation: kısa devrede çalışma
 • signal interference ratio, SIR: sinyal (işaret) karışma oranı
 • signal regeneration: sinyal (işaret) onarımı
 • signal to noise ratio, SNR: sinyal (işaret) gürültü oranı
 • simultaneous operation: eşanlı işletim
 • spherical aberration: yuvarsal sapınç
 • standing wave ratio: duran dalga oranı
 • static acceleration error coefficient: kalıcı ivme hata katsayısı
 • static state acceleration error: kalıcı ivme hatası
 • steady state acceleration error: kalıcı ivme hatası
 • structure declaration: yapı bildirimi
 • suppression ratio: iniklik oranı (ölçü aleti)
 • synchronous operations: eşzamanlı işlemler
 • system configuration: dizge (sistem) düzenleşimi
 • system integration: sistem bütünleştirme
 • task migration: görev göç ettirme
 • third generation computer: üçüncü kuşak bilgisayar
 • type declaration: tip bildirimi
 • unattended operation: gözetimsiz işletim
 • very large scale integration, VLSI: çok büyük çapta tümleşim
 • vibration galvanometer: titreşimli miniakımölçer
 • vibration: titreşim
 • virus infiltration route: virüs sızma yolu
 • acceleration: ivme
 • aeration: havalandırma
 • air exfiltration: havayı ayırma
 • air infiltration: hava enfiltrasyonu
 • air pollution concentration: hava kirliliği konsentrasyonu
 • air seperation: hava ayırıcı
 • air-cycle refrigeration: hava çevrimi soğutması
 • anti-vibration mounting: titreşim azaltıcı montaj
 • aspect ratio: uzunluk oranı
 • aspiration: aspirasyon, emme
 • aspiration psychrometer: aspirasyon psikrometresi
 • baseload generation: ana (temel) yük enerji üretimi
 • calibration: ayarlama
 • CER ( see cooling efficiency ratio): soğutma verimi oranı
 • cogeneration: ısı ve elektrik enerjisinin ortak üretimi
 • combustion duration: yanma süresi
 • compression ratio: sıkıştırma oranı
 • compression volume ratio: sıkıştırma hacmi oranı
 • concentration: konsantrasyon (yoğunluk)
 • concentration ratio: konsantrasyon oranı
 • configuration: düzenleme, konfigürasyon
 • configuration factor: düzenleme faktörü
 • continuous operation: sürekli işletme
 • cooling efficiency ratio: soğutma verim oranı
 • de-aeration: havanın ayrılması
 • deceleration: hız azalması
 • dehydration: suyunu alma (kurutma)
 • deterioration: bozulma, parçalanma
 • discoloration: renk alma, soldurma
 • duration (time): süre
 • dust separation equipment: toz ayırma teçhizatı
 • EER (see energy efficiency ratio): enerji verimlilik oranı
 • electric power generation: elektrik enerjisi üretimi
 • energy efficiency ratio: enerji verimlilik derecesi
 • energy transmittance ratio: enerji iletim derecesi
 • entrainment ratio: karıştırma oranı
 • evaporation: buharlaşma
 • evaporation coil: buharlaşma serpantini
 • evaporation loss: buharlaşma kaybı
 • evaporation pressure: buharlaşma basıncı
 • evaporation rate: buharlaşma oranı
 • evaporation temperature: buharlaşma sıcaklığı
 • evaporator coil (see evaporation coil): buharlaştırıcı serpantini
 • exfiltration: dışarı sızma
 • fenestration: pencere işleri
 • fenestration cpmponents: pencere yapı bileşenleri
 • filter separation efficiency: filtrenin süzme verimi
 • filtration: filtreleme
 • flame separation: alev tutucu, alev engelleyen
 • fuel preparation: yakıt hazırlama
 • gas concentration: gaz konsantrasyonu
 • generation: üretim
 • induction ratio: indüksiyon oranı
 • infiltration: süzme, filtreleme
 • infiltration through craks: fuga havalandırması
 • mac value (see maximum allowable concentration): en fazla izin verilebilen konsantrasyon
 • manual operation: manuel işletme
 • maximum allowable concentration: kabul edilebilir maksimum yoğunluk
 • mixing ratio: karışım oranı
 • on-site generation: yerinde elektrik üretimi
 • operation: işletme
 • perforation: delik delme
 • preparation: hazırlık
 • ratio: oran
 • refrigeration: soğutma, dondurma
 • refrigeration cycle: soğutma devresi
 • regeneration: tekrar üretme
 • reverberation chamber: yankılama odası
 • reverberation time: yankı zamanı
 • reverse cycle refrigeration: ters çevrimli soğutma
 • rock bed regeneration: taş yataklı geri kazanma
 • safety in operation: işletme emniyeti
 • saturation: doyma
 • saturation curve: doyma eğrisi
 • saturation line: doyma hattı (çizgisi)
 • saturation percentage: doyma derecesi
 • saturation point: doyma noktası
 • saturation pressure: doyma basıncı
 • separation: ayırma, ayrılma
 • separation efficiency: ayırma gücü
 • series operation: seri çalıştırma (kaskad), arkası arkasına bağlama
 • short-term operation: kısa süreli işletme
 • steam jet refrigeration: buhar enjektörlü soğutma
 • supersaturation: aşırı doyma
 • time clock operation: zaman saati kumandası
 • transpiration cooling: buharlaşma soğutması
 • vapour-jet refrigeration cycle: buhar püskürtmeli soğutma çevrimi
 • vibration: titreşim, vibrasyon
 • vibration absorber: titreşim yutucu
 • vibration frequency: titreşim frekansı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön