Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

time

 • "time" içeren Terimler...
 • access time: erişim süresi
 • active maintenance time: etkin bakım süresi
 • average holding time: ortalama meşguliyet süresi
 • call set-up time: çağrı kurulma süresi
 • current time: şu anki saat
 • cycle time: çevrim süresi
 • dead time: ölü süre
 • delivery time: teslim süresi
 • derivative action time constant: türevsel eylem zaman değişmezi
 • digit time slot: sayamak zaman dilimi
 • disabled time: çalışamazlık süresi
 • discrete time signal: zamanda ayrık işaret
 • downtime: aksama süresi
 • elapsed time: geçen süre
 • execution time: yürütüm süresi
 • holding time: tutma süresi
 • idle time: aylak süre, boş süre
 • installation time: kurma süresi
 • integral action time constant: tümlenik davranış zaman sabiti
 • interval timer: aralık zamanlayıcısı
 • lifetime: yaşam süresi, ömür
 • linear time invariant: doğrusal zamanda değişmez
 • maritime radio: deniz radyosu
 • mean free time: ortalama serbest süre
 • mean holding time: ortalama meşguliyet süresi
 • mean time between maintenance, MTBM: bakımlar arası ortalama süre
 • multimedia: 1) çoklu ortamlı, çoğulortamlı 2) çoklu ortamlılık, çoğulortamlılık
 • multimedia authoring: çoklu ortamlı yazarlık
 • multimedia computer: çoklu ortamlı bilgisayar
 • on-line real time: çevrimiçi gerçek zamanda
 • pulse rise time: darbe (vurum) yükselme süresi
 • radar altimeter: radarlı yükseklikölçer
 • radio altimeter: telsiz yükseklikölçer
 • rate time: hız süresi
 • reaction time: 1) tepkime süresi; 2) tepki gecikmesi
 • real time: gerçek zamanda, gerçek zamanlı
 • real time processing: gerçek zamanda işleme
 • recovery time: toparlanma süresi
 • relaxation time: gevşeme süresi
 • relay actuation time: bağlak tutma gecikmesi
 • release time: salma süresi (röle)
 • response time: tepki süresi
 • rise time: yetişme süresi, yükselme süresi
 • run time module: çalıştırma birimi
 • run time: yürütüm süresi
 • service time: hizmet süresi
 • set up time (call): kurulma süresi (çağrı)
 • settling time: yatışma süresi
 • short time: kısa süreli
 • signalling time slot: imleşim (sinyalleşme) zaman dilimi
 • stabilization time: kararlılaşma süresi
 • time and data stamping: zaman ve tarih damgası
 • time average: zaman ortalaması
 • time bandwidth product: zaman-sıklık bantları çarpımı
 • time bomb: saatli bomba (yazılım)
 • time delay control: zaman geciktirmeli denetim
 • time delay: zaman geciktirme
 • time division multiplexing, TDM: zaman bölüşümlü çoğullama
 • time division switching: zaman bölüşümlü anahtarlama
 • time division: zaman bölüşümü
 • time domain: zaman bölgesi
 • time gate: zaman geçidi
 • time invariance: zamanda değişmezlik
 • time jitter: zaman seğirmesi
 • time management: zaman yönetimi
 • time program: zaman programı
 • time pulse distributor: zaman darbesi dağıtıcısı
 • time response: zaman yanıtı
 • time series: zaman dizisi
 • time sharing: zaman paylaşımı
 • time shift: zaman kaydırma
 • time slicing: süre dilimleme
 • time slot interchange: zaman dilimi değiştokuşu
 • time slot: zaman dilimi
 • time specific: belirli bir anda başlayan
 • timed accerelation: zamanlanmış ivdirme
 • timeout: zamanaşımı
 • timer: zamanlayıcı, zaman ayarı
 • transfer time: aktarım süresi
 • turnaround time: yön değiştirme gecikmesi
 • up-time: çalışabilirlik süresi
 • watchdog timer: güvenlik zamanlayıcısı
 • actuator runtime: tahrik edicinin çalışma zamanı
 • burner flame-failure response time: yakıcının duruşu ve devreye kalkışı arasında geçen süre
 • dead time: ölü zaman
 • defrost period (time): ergime zamanı
 • delivery time: teslim süresi
 • duration (time): süre
 • freezing time: donma zamanı
 • heating up time: ön ısıtma zamanı
 • idle time: durma zamanı
 • mean time between failure: arızasız geçen ortalama süre
 • mean time to repair: ortalama tamir (onarım) süresi
 • motor steptime: motorun adım zamanı
 • MTBF (mean time between failure): arızasız geçen ortalama süre
 • MTTR (see mean time to repair): ortalama tamir (onarım) süresi
 • operating time: işletme zamanı
 • pre-heating time: ön ısıtma zamanı
 • real time: gerçek zaman
 • reverberation time: yankı zamanı
 • running-up time: start (devreye girme) zamanı
 • starting time: start zamanı
 • time: zaman, süre
 • time clock: zaman saati
 • time clock operation: zaman saati kumandası
 • time constant: zaman sabiti
 • time defrosting: zamana bağlı defrost (eritme)
 • time delay (see time lag): gecikmiş, geri kalmış
 • time lag: gecikme süresi
 • time sharing: zaman bölümü (dağılımı)
 • time switch: zaman süreli anahtar
 • utilization time: kullanım zamanı
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön