Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

transaction

 • "transaction" içeren Terimler...
 • add transaction: ekleme hareketi
 • delete transaction: silme hareketi
 • transaction driven: harekete dayalı
 • transaction file: hareket kütüğü
 • transaction: işlembilgi, hareket
 • update transaction: güncelleme hareketi
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
 • trans-border connection: sınır ötesi bağlantı
 • transaction driven: harekete dayalı
 • transaction file: hareket kütüğü
 • transaction: işlembilgi, hareket
 • transceiver: alıcı-verici
 • transcendental function: aşkın işlev
 • transcoding; code conversion: kod çevrimi
 • transcribe, to: çevriyazmak
 • transducer: dönüştürücü
 • transfer (to): 1) aktarım; 2) aktarmak
 • transfer function: aktarım işlevi
 • transfer standard: aktarım standardı
 • transfer syntax: aktarım sözdizimi
 • transfer time: aktarım süresi
 • transform coding: dönüşüm kodlaması
 • transformation of coordinates: konaç (koordinat) dönüşümü
 • transformation of energy: enerji dönüşümü
 • transformed value of a measurand: ölçülen büyüklüğün dönüşüm değeri
 • transformer bridge: trafolu köprü
 • transient wave: geçici dalga
 • transit: düzgeçiş
 • transit exchange: düzgeçiş santralı
 • transit network: düzgeçiş ağı
 • transit share: düzgeçiş ücret payı
 • transit traffic: düzgeçiş trafiği
 • transition: geçiş
 • transition probability: geçiş olasılığı
 • transitivity: geçişlilik kuralı
 • translate, to: çevirmek
 • translator: çevirici izlence
 • transliterate, to: damga değiştirmek
 • translucent: yarı-saydam
 • transmission block: iletim öbeği, iletim bloğu
 • transmission bridge: besleme köprüsü
 • transmission buffer: iletim yastığı
 • transmission: iletim, gönderim
 • transmission line amplifier: iletim hattı yükselteci
 • transmission loss: iletim yitimi
 • transmission media: iletim ortamları
 • transmission performance: iletim başarımı
 • transmission protocol: iletim protokolu
 • transmission speed: iletim hızı
 • transmission standards: iletim standartları
 • transmit flow control: iletim akış denetimi
 • transmit window: gönderme penceresi
 • transmit, to: iletmek, göndermek
 • transmittance: aktarganlık
 • transmitter chain: verici zinciri
 • transmitter: gönderici, göndermeç, verici
 • transmultiplexer: çapraz çoğullayıcı
 • transparency: saydamlık
 • transparent transmission: saydam iletim
 • transponder: uydu alıcı-vericisi
 • transport lag: taşınım gecikmesi
 • transport layer: taşıma katmanı
 • transportation and storage conditions: taşıma ve saklama koşulları
 • transpose of a matrix: matrisin devriği
 • transposition: 1) devirme (matris); 2) çaprazlama (kablo); 3) karılma
 • transposition cipher: karılmaya dayalı kripto
 • transverse parity check: dikey eşlik denetimi
 • transverse wave: enine dalga
 • transducer: hissedici eleman
 • transfer: aktarma
 • transfer (vb): aktarmak
 • transfer function: aktarma fonksiyonu
 • transfer pump: aktarma pompası
 • transformer: transformatör, dönüştürücü
 • transient heat flow: geçici (süreksiz) ısı akışı
 • transistor: transistör
 • transition flow: geçiş akışı
 • transition piece: geçiş parçası
 • transition region: geçiş bölgesi
 • transmission: aktarma, nakil, şanzıman
 • transmissivity: aktarılabilirlik, nakledilebilirlik
 • transmitter: verici, gönderici, aracılık yapan
 • transpiration cooling: buharlaşma soğutması
 • transformer: transformatör, dönüştürücü
 • transistor: transistör
<< Anasayfaya geri dön