Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Bilgisayar, Bilişim, Elektronik, Internet

work

 • "work" içeren Terimler...
 • access network: erişim ağı
 • area work: alan çalışması
 • artificial neural network: yapay sinir ağı
 • backbone network: omurga ağ
 • balanced network: dengeli devre
 • balanced two-port network: dengeli iki-kapılı devre
 • baseband local area network: tabanbant yerel alan ağı
 • bus network: veriyolu ağı
 • closed-circuit working: kapalı-devre çalışma
 • communication network: iletişim ağı
 • communication network management: iletişim ağı yönetimi
 • computer network: bilgisayar ağı
 • computer network security: bilgisayar ağ güvenliği
 • computer supported cooperative work: bilgisayar destekli ortak çalışma
 • connected network: bağlantılı devre
 • data network: veri ağı
 • decentralized computer network: dağıtılmış (özeksiz) bilgisayar ağı
 • decoupling network: bağlaşım-önler devre
 • dedicated network: özel ağ, özgülenmiş ağ
 • democratic network: demokratik şebeke
 • deterministic network: gerekirci ağ
 • digital network: sayısal ağ
 • distributed network: dağıtık ağ
 • equivalent network: eşdeğer devre
 • floating network: topraksız devre
 • graph of a network: devrenin çizgesi
 • heterogeneous network: çoktürel ağ
 • hierarchical network: sıradüzensel ağ
 • homogeneous network: tektürel ağ
 • hub (network): yıldız göbek, kablo göbeği
 • integrated services digital network, ISDN: tümleşik hizmetler sayısal ağı
 • internetworking: ağlararası iletişim
 • ladder network: merdiven devre
 • local area network, LAN: yerel alan ağı
 • local network: yerel ağ
 • lock up (network): karşılıklı ketlenme
 • lossless network: kayıpsız (yitimsiz) devre
 • matching network: uyumlama devresi
 • metropolitan area network: kent çapında ağ
 • multipoint network: çok-noktalı ağ, çok-uçlu ağ
 • multiserver network: çok-işgörenli ağ, çok-sunuculu ağ
 • n-port network, n-terminal pair network: n-kapılı devre
 • network: 1) ağ; 2) devre
 • network address: ağ adresi
 • network administrator: ağ yöneticisi
 • network analysis: devre çözümlemesi
 • network analyzer: devre çözümleyici
 • network components: 1) ağ bileşenleri, 2) devre bileşenleri
 • network computing: ağ üzerinde bilgi işlem
 • network controller: ağ denetleyicisi
 • network database: ağ veritabanı
 • network design: ağ tasarımı
 • network domain: ağ yönetim bölgesi
 • network element: 1) ağ öğesi; 2) devre öğesi
 • network interface: ağ arayüzü
 • network management: ağ işletimi
 • network manager: ağ işleticisi
 • network monitoring: ağ gözetimi
 • network node: 1) ağ düğümü; 2) devre düğümü
 • network node processor: ağ düğümü işlemcisi
 • network operating system: ağ işletim sistemi
 • network procesor: ağ işletim bilgisayarı
 • network protocol: ağ protokolu
 • network resources: ağ özkaynakları
 • network security: ağ güvenliği
 • network synthesis: devre sentezi
 • network theory: ağ kuramı
 • network topology: ağ ilingesi (topolojisi)
 • network transparency: ağ saydamlığı
 • node of a network: ağ düğümü
 • non-deterministic network: gerekirci olmayan ağ
 • oligarchic network: oligarşik şebeke
 • one port network: tek kapılı devre
 • open network architecture: açık ağ mimarisi
 • optical network: optik ağ
 • overlay network: üstüne bindirmeli ağ
 • packet network node: paket ağı düğümü
 • passive four terminal network: edilgen (pasif) iki kapılı devre
 • passive network: edilgen (pasif) devre
 • private network: özel ağ
 • public data network: kamusal veri ağı
 • public land mobile network: kamusal kara gezgin ağı
 • public switched network: kamusal anahtarlamalı ağ
 • reciprocal two port network: karşılıklı iki kapılı devre
 • remote workstation: uzak iş istasyonu
 • ring network: halka tipi ağ
 • scalable network: ölçeklenebilir ağ
 • service interworking: hizmette birlikte çalışma
 • signalling interworking: imleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışma
 • signalling network: imleşim (sinyalleşme) şebekesi
 • star network: yıldız ağ
 • symmetrical two-port network: bakışımlı iki-kapılı devre
 • synchronization network: eşzamanlama ağı
 • transit network: düzgeçiş ağı
 • tree network: ağaç tipi ağ
 • two-terminal network: tek kapılı devre
 • value added network: katma değer ağı
 • virtual network: sanal ağ
 • virtual work: edimsiz iş
 • wide area network, WAN: geniş alan ağı
 • work area: çalışma alanı
 • work file: çalışma kütüğü
 • work function: çıkış işi
 • workaround: incelikle bir çözüm bulmak
 • working directory: yürürlükteki dizin
 • working group: çalışma grubu
 • working standard: çalışma standardı
 • working storage: çalışma belleği
 • workload: iş yükü
 • worksheet: taslak, işlem tablosu
 • workstation: iş istasyonu
 • brickwork: tuğlacılık
 • clean workstation: temiz iş yeri (atölye)
 • clerk of works: atölye şefi
 • communication network: haberleşme şebekesi (ağı)
 • design working pressure: tasarım (proje) çalışma basıncı
 • distribution network: dağıtım şebekesi
 • ducting (see ductwork): kanal sistemi
 • ductwork: kanal sistemi
 • flow work: akış işi
 • framework: yapı iskelesi
 • local area network: LAN (kısmi alan şebekesi)
 • network: şebeke, ağ, network
 • pipe network: boru şebekesi
 • precision work: hassas iş, ince mekanik
 • refractory brickwork: ateş tuğlacılığı
 • safety working stress: çalışma emniyet gerilimi
 • workable (adj): çalışabilir, faal
 • working drawing: imalat resmi
 • working order: çalışma talimatı
 • working pressure: çalışma basıncı
 • working temperature: çalışma sıcaklığı
 • works: fabrika
 • workshop: fabrika, atölye, imalathane
 • Genişletilmiş Alternatif Terimler...
<< Anasayfaya geri dön